|   شنبه 4 مرداد 1393
معرفی شرکت حداقل

معرفی شرکت

 

شرکت کارگزاری راهبرد سرمايه‌گذاري ايران سهام 
 
ثبت شده به شماره 126530 در مرکز ثبت شرکت ها در استان تهران

آدرس دفتر مرکزی شرکت کارگزاری : تهران – خيابان حافظ –روبروي سازمان بورس اوراق بهادار كوچه سيمي پلاك 34 
شماره تلفن شرکت: 91-66741990 66741696
کدپستی ده رقمی: 1135853436 
شرکت کارگزاري راهبرد سرمايه‌گذاري ايران سهام

 

موضوع فعاليت

مطابق ماده 3 اساسنامه شرکت کارگزاري راهبرد سرمايه‌گذاري ايران سهام موضوع فعاليت اصلي به شرح زير مي باشد.

شرکتمي‌تواند به هر يک از فعاليت‌هاي زير مبادرت ورزد مشروط به اينکه مجوز مربوط به هريک از آنها را از سازمان دريافت دارد:

  

الف)خدمات کارگزاري، کارگزار/ معامله‌گري و بازارگرداني شامل:

 معاملة اوراق بهادار از قبيل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خريد سهام، اختيار معامله و قراردادهاي آتي برايديگران و به حساب آنها يا به نام و حساب خود؛    

 معاملات کالاهاي پذيرفته شده براي ديگران و به حساب آنها؛     

 بازارسازي و بازارگرداني اوراق بهادار و کالاهاي پذيرفته شده.  

  

ب)خدمات مالي و مشاوره‌اي شامل:  _درصورت دریافت مجوز مشاور سرمایه گذاری

 نمايندگي ناشر براي ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه؛
 بازاريابي براي فروش اوراق بهادار؛

مشاوره و انجام کليةامور اجرايي براي پذيرش اوراق بهادار يا کالا در هر يک از بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس به نمايندگي ازناشر يا عرضه‌کنندة کالاها؛

 مشاوره در زمينه‌هاي زير: 

الف)قيمت‌گذاري اوراق بهادار؛

ب)روش فروش و عرضة اوراق بهادار؛

ج)طراحي اوراق بهادار؛

د)خريد، فروش يا نگهداري اوراق بهادار؛

هـ)سرمايه‌گذاري؛

و)مديريت ريسک؛

ز)ادغام، تملک، تغيير و تجديد ساختار سازماني و مالي شرکت‌ها؛

ح)طراحي و تشکيل نهادهاي مالي.

تبصره: شركت مي‌تواند درراستاي اجراي فعاليت‌هاي مذكور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذتسهيلات مالي يا تحصيل دارايي نمايديا سرمايه‌گذاري كرده يا شخصيت حقوقي مستقلي تأسيس كند يا در تأسيس شخصيت‌هاي حقوقي ديگر مشاركت نمايد يا اسناد اعتباري بانكي افتتاح كند و به واردات يا صادرات كالا بپردازد و امور گمركي مربوطهرا انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستاي اجراي فعاليت‌هاي شركت ضرورت داشته باشند و انجام آنها درمقررات منع نشده باشند

  

مشخصات اعضاي هيات مديره - بازرس - حسابرس و سرمايه شركت

 

 

مشخصات اعضاي هيئت مديره

ردیف

نام و نام خانوادگی مدیر یا نماینده‌ی وی

سمت

مدت مأموریت

از تاریخ

تا تاریخ

1

عباس کنی

رئیس هیات مدیره

-

-

2

علی اسماعیلی

مدیرعامل

93/4/2

95/4/2

3

مهدی حکیمیان

نائب رئیس هیات مدیره

91/9/20

93/3/20

4

سید مجید رباط سرپوشی

عضو هیات مدیره

91/10/4

 92/10/4

مشخصات بازرس/حسابرس شركت

شرح

نام بازرس/حسابرس

تاريخ انتخاب

توضيحات

اصلي

 موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش

 91/10/18

 

علي¬البدل

 آقای امیر حسین عسگری زاده

 91/10/18

 

 

سرمايه شرکت
آخرين سرمايه ثبت شده شرکت مبلغ 12.000.000.000 ريال منقسم به 12.000.000 سهم 1000 ريالي مي‌باشد. تغييرات سرمايه شرکت طي سه سال اخير به شرح زير بوده است:

تاريخ ثبت افزايش سرمايه

سرماية قبلي

مبلغ افزايش

سرمايه جديد

درصد افزايش

محل افزايش سرمايه

 2/5/1389

10.000.000.000

2.000.000.000

12.000.000.000

20%

آورده نقدي

7/1/85

7.000.000.000

3.000.000.000

10.000.000.000

43%

آورده نقدي

22/8/84

6.000.000.000

1.000.000.000

7.000.000.000

16.6%

سود انباشته

10/1/84

3.000.000.000

3.000.000.000

6.000.000.000

100%

آورده نقدي

مبالغ بر حسب ميليون ريال

شماره ثبت شرکت کارگزاري نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 10653 در تاريخ 10/10/1387 ثبت گردیده است.

 

مجوزهای شرکت

  

مجوزهاي فعاليت:

   مجوز فعالیت در بورس